Kontakt

ul. St. Wyspiańskiego 11
87-300 Brodnica
tel./fax (56) 4986066
mail: psmbrodnica@wp.plKLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB NAWIĄZUJĄCYCH KONTAKT Z JEDNOSTKĄ POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgodnie z art. 13 oraz art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego również ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub RODO) informuje się, iż:

1) Administratorem Danych Osobowych osób nawiązujących kontakt poprzez formularz kontaktowy jest Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy. Dane teleadresowe: ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 87-300 Brodnica, tel. (056) 49 860 66, adres e-mail: psmbrodnica@wp.pl.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: m-ratkowska@o2.pl oraz korespondencyjnie na adres Administratora.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu z jednostką na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora.

4) dane kontaktowe pozyskane w trakcie nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od momentu nawiązania kontaktu.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt z Administratorem tj. pracownicy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy.

6) posiada Pani/Pan prawo do:

• dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

• sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

• usunięcia danych osobowych, o ile występują przesłanki określone w art. 17 RODO,

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile występują przesłanki określone w art. 18 RODO.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) osoba nawiązująca kontakt z jednostką podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

menu
bip

adres
dołącz do nas

patron szkoły

Fryderyk Franciszek Chopin (ur. 22 lutego lub 1 marca 1810 roku↓ w Żelazowej Woli, zmarł 17 października 1849 roku w Paryżu) – polski kompozytor i pianista. Od roku 1839 zamieszkał we Francji. Chopin jest uważany za jednego z najważniejszych kompozytorów romantycznych, a także za jednego z najważniejszych polskich kompozytorów w historii. Był jednym z najsłynniejszych pianistów swoich czasów, często nazywany poetą fortepianu. Elementem charakterystycznym dla utworów Chopina jest pogłębiona ekspresja oraz czerpanie z wzorców stylistycznych polskiej muzyki ludowej. - zródło wikipedia

Copyright by PSM Brodnica.  Design by Rafał Kuciński raphaell13@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona główna